Vizuálna kultúra ruskej Beringie

FPU_logo3_bielenaciernom1

Výskum a prípravu rukopisu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia (individuálne štipendium, č. 16-361-03056). Publikácia reprezentuje výlučne názor autorky a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

agentura

Výskum podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja (grant pre vedecký tím, č. 14-0431).

 

Synopsa pripravovanej monografie:

Čo podmieňuje vznik, formovanie a premenu vizuálnej kultúry? Túto základnú otázku si kladiem vo výskumnom projekte, ktorý sa opiera ako o originálny medziodborový konceptuálny rámec, tak aj o bohatý a jedinečný terénny materiál indigénnej vizuálnej kultúry a umenia z prostredia ruskej Beringie. Konečným cieľom výskumu je pripraviť rukopis publikácie, v ktorej nielen podrobne rozoberiem miestne vizuálne reprezentácie, ale najmä odhalím všeobecne platné mechanizmy toho, ako sociokultúrny kontext a prostredie podmieňujú interakciu medzi vizuálnou percepciou, estetickou preferenciou a umeleckou reprezentáciou. Týmto sa publikácia zameria na podnietenie medziodborovej diskusie, a to predovšetkým na priesečníku umenovedných, sociálnovedných, a kognitívnovedných počinov. Množstvom príkladov a prípadových štúdií sa práca zaradí aj medzi doplnkovú učebnú literatúru z oblasti umenia a vizuálnej antropológie, ktorá v slovenskom vzdelávacom prostredí celkom chýba. Napokon nevšedná téma a príťažlivý ilustračný materiál zaujme aj širšiu laickú verejnosť.

Popis výskumnej činnosti súvisiacej s prípravou monografie:

Predmetom výskumného projektu je prebádať proces stanovenia vizuálneho vnímania a vizuálnych reprezentácií s cieľom odhaliť vzťah medzi kultúrou a vizualitou v kontexte ľudskej skúsenosti. Špecificky ma zaujíma, ako sa rozdielne sociokultúrne skúsenosti premietajú do rozdielov vo vizuálnom vnímaní a mnohorakosti vizuálnych reprezentácií. Ako sa percepčné štýly a špecifické vzory sociálnej interakcie navzájom podmieňujú? Čo presne v určitom kultúrnom kontexte stanovuje odlišnú vizuálnu a umeleckú tradíciu? Tieto otázky prebádam na materiáli indigénneho umenia a vizuálnej kultúry ruskej Beringie (Čukčovia a Eskimáci Jupigyt). Vo výskume taktiež predložím metodologický posun: popri semiotickému prístupu, ktorý dominuje vizuálnemu výskumu v sociálnych vedách, sa zameriam aj na formu ako indikátor percepčného štýlu indukovaného kultúrou. Využijem koncepcie holizmu a analytizmu k tomu, aby som dokázala, v akom vzťahu sú tieto krajné podoby percepčného štýlu so sebapojatím (self contrual) prevládajúcim v danom spoločenstve a ako sa tento vzťah potom premieta do umeleckej formy. Vychádzam z predpokladu, že forma vizuálnych reprezentácií, ďaleko viac než ich obsah, odzrkadľuje spôsob, akým v konkrétnom spoločenstve a čase ľudia vnímajú seba a prostredie a ako tieto vnemy pretvárajú do viditeľných a vizuálnych foriem. V teoretickom rámci sa budem opierať o rad autorov, napr. A. Fienup- Riordanovú, S. Arutiunova, R. McGheeho, V. A. Tiškova, J. W. Berryho, R. Barthesa, R. E. Nisbetta, S. Kitayamu, T. Masudu atď. Podstatná časť štúdie vychádza z terénnych dát, ktoré som nazbierala na Čukotke v rokoch 2008, 2010, 2011 a 2014. Náplňou ročného projektu je príprava vedeckej monografie, unikátnej v slovenskom prostredí, a to ako prepojením umenovedných, antropologických a kognitívnych koncepcií a metodiky, tak zozbieraným materiálom z prostredia polárneho Ruska. Okrem podrobnej analýzy miestnych umeleckých prejavov, publikácia ukáže aj široko platné mechanizmy formovania vizuálnej kultúry a podmienenosť vzniku vizuálnych reprezentácií. Zároveň spochybní konceptuálne hranice medzi úrovňami estetiky (highbrow, middlebrow, lowbrow), ktoré sa užívajú v západnej vede, ale nie sú aplikovateľné k indigénnej vizuálnej kultúre.

Cieľové skupiny:

Monografia bude určená: a) Profesionálom – umelcom, kunsthistorikom, sociológom, antropológom, filozofom, ktorých podnieti k medziodborovej reflexii nad vývojom vizuálnej kultúry v rôznych kultúrnych kontextoch. Zozbieraným materiálom osobitne inšpiruje výskumníkov Sibíri či arktického sveta. b) Študentom umeleckých a sociálno-vedných odborov ako doplnková vzdelávacia literatúra v oblasti indigénneho umenia, vizuálnej kultúry a vizuálnej antropológie, ktorá bude v slovenskom prostredí ojedinelá. c) Širšej odbornej aj laickej verejnosti, ktorú určite zaujme množstvo prípadových štúdií a názorných príkladov z terénneho výskumu a reálií.

Harmonogram:

1.10.2016 – 30.9.2017 príprava monografie, štipendium Fondu na podporu umenia

1.10.2017 – 31.12.2017 finalizácia vizuálnych príloh

1.11.2017 – 31.3.2018 recenzia

1.4.2018 – 31.7.2018 úpravy, redigovanie textu

1.8.2018 – 31.10.2018 druhá recenzia

od 1.11.2018 príprava publikácie

2019 vydanie publikácie

O autorke:

Jaroslava Panáková ukončila doktorandské štúdium Sociológie kultúry na Petrohradskej štítnej univerzite v Rusku a magisterské štúdium dokumentárnej tvorby na pražskej FAMU.  Postgraduálne štúdia absolvovala v Inštitúte sociálnej antropológie Maxa Plancka v Halle nad Sálou, v Nemecku, na CNRS v Paríži, vo Francúzsku a na Viedenskej univerzite v Rakúsku. Medzi jej vedecké záujmy patria mobilita, antropológia zmyslov a Sibír. V súčasnosti prednáša na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK v Bratislave, v SR.

Medzi jej hlavné publikácie patria: 2014 The Grave Portraits and the Ancestralization of the Dead (Chukchi and Yupik Eskimo Case). Special issue on Visual Anthropology, Slovenský Národopis, 62(4), pp. 505-521; 2014 v spoluautorstve s: Istomin, Kirill & Heady, Patrick. Culture, Perception, and Artistic Visualization: A Comparative Study of Children’s Drawings in Three Siberian Cultural Groups, Cognitive Science, 38, pp. 76–100; 2012 Sense of Distant Hereness: Making and Unmaking Oneself at Home (Case of Chukchi and Yupik), 185-197, in Filippova, E. (Ed.). Twenty years later 1991-2011. The Reshaping of Space and Identity (Moscow, Russian State University for the Humanities).

Kontakt priamo na autorku: haliganda@gmail.com

 

Odkazy

http://www.fpu.sk/sk/

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cogs.12051/pdf

https://www.eth.mpg.de/cms/en/publications/working_papers/wp0131

https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-socialnej-antropologie/pracovnici/jaroslava-panakova/