aky-je-tvoj-pribeh-02

O nás

Názov spolku charakterizuje jeho posolstvo: putovať po krajine bohatej na príbehy a zbierať tie, o ktorých sa mlčí. Nie sú tabu, nie sú zabudnuté a ani rozprávač nie je zakliaty. Len niet zatiaľ spôsobov, ako tieto príbehy vysloviť. Zostávajú preto nevypovedané. Mlčanie, ktoré nedokážu prekonať ani hlavné denníky krajiny, sa budeme snažiť naplniť výpoveďami ľudí, orálnou mikrohistóriou. Prostredníctvom klasických (text, fotografia, film) aj nových médií (web, multimédiá)  napomôžeme ľuďom rôzneho veku, rodu, sociálneho statusu či kultúrneho pôvodu prehovoriť: nielen kritizovať, ironizovať a problematizovať súčasný stav sveta, ale aj odhaľovať modely nápravy, možné riešenia a tvorivé spôsoby prekonania negatívnych dopadov sociálnej reality. Putujeme a dúfame, že stretneme tých, ktorí nám zvolajú: “Pamodaj na ceste po zemi!” A my odpovieme: “Pamodaj aj vám!”

Ciele

Hlavným cieľom Spolku PAMODAJ je združovanie profesionálov a profesionálok (t.j. najmä sociálnych vedcov a vedkýň, filmových a výtvarných tvorcov a odborníkov na informačno-komunikačné technológie, marketing a dizajn), zainteresovaných laikov a ďalších občanov, ktorých záujmy a činnosť sú spojené s tromi oblasťami: sociálnym a psychologickým výskumom, audiovizuálnou tvorbou a aplikovaným rozmerom.

1.

Vo výskumnej sfére sa spolok zameriava na štúdium sociálnej a psychologickej problematiky s dôrazom na tabuizované témy vrátane rôznych prejavov sociálneho znevýhodnenia. Jedným z cieľov je aj rozvoj výskumu v oblasti vizuálnych sociálnych štúdií (vizuálna antropológia, vizuálna sociológia, kognitívne vedy).  Výskum dopĺňa edičná a prekladateľská činnosť, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti sociálnych štúdií, digitálnej humanitnej vzdelanosti a médií.

V oblasti tvorby sa spolok zameriava na vývoj, prípravu realizácie, výrobu a distribúciu audiovizuálnych diel, digitálnych a dizajnérskych projektov. Cieľom spolku je taktiež zveľaďovanie  kultúrnych aktivít a činností v oblasti audiovízie, kinematografie, sociálne zodpovedných médií a dizajnu. Spolok sa usiluje o rozvoj vzdelávania a odborného výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry.

2.

3.

Aplikovaný rozmer spolok rozvíja na základe prepojenia sociálneho výskumu a audiovizuálnej tvorby tak, aby projekty niesli praktický charakter a pomáhali zlepšiť podmienky života skúmaných komunít prostredníctvom zvyšovania aktívnej účasti ich členov. Sociálna zodpovednosť a etika sú prioritou realizovaných interdisciplinárnych projektov.